การปฏิรูประบอบประชาธิปไตยของไทย

นักปราชญ์หลายคนได้แนะนำ “การปฏิรูปประชาธิปไตยที่เริ่มต้นจากระดับรากหญ้า” เนื่องจากระบอบประชาธิปไตยของไทยไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อ 86 ปีก่อน โดยเฉลี่ยแล้วประเทศไทยมีการรัฐประหารในทุกๆ 4 ปีนับตั้งแต่ประเทศได้มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกในปีพ. ศ. 2475 นายอนุศุร์ธรรมจิตราคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงสถิติดังกล่าว

เมื่อเขาสนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมหลักประชาธิปไตยในระดับรากหญ้า จัดโดยสถาบันพื้นฐานแห่งอนาคต กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการปฏิรูประบอบประชาธิปไตยของไทยจากด้านล่างขึ้น เราควรกระจายอำนาจและให้อำนาจแก่ชาวบ้าน ชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านควรลงคะแนนให้คนที่พวกเขาเชื่อว่าควรนั่งอยู่ในคณะกรรมการหมู่บ้าน เขาคาดว่าคณะกรรมการหมู่บ้านดังกล่าวจะส่งเสริมสังคมที่ยุติธรรมยุติธรรมและปลอดภัย